مبلغ جمع آوری شده: 2,597,596,345 ریال
مکان: تهران
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی