مبلغ جمع آوری شده: 1,745,113,345 ریال
مکان: تهران
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من