مبلغ جمع آوری شده: 2,414,832,852 ریال
مکان: آذربایجان شرقی
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من