مبلغ جمع آوری شده: 2,965,958,022 ریال
مکان: آذربایجان شرقی
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی