مبلغ جمع آوری شده: 884,800,248 ریال
مکان: آذربایجان غربی
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی