مبلغ جمع آوری شده: 713,130,240 ریال
مکان: آذربایجان غربی
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من