مبلغ جمع آوری شده: 853,353,400 ریال
مکان: اصفهان
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من