مبلغ جمع آوری شده: 2,229,040,009 ریال
مکان: البرز
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من