مدرسه 6 کلاسه روستای حاجی بیک نظر آباد البرز
مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 25,000,000,000 ریال
مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 20,000,000,000 ریال
مبلغ جمع آوری شده: 3,945,979,709 ریال
مکان: البرز
مدرسه: استان البرز - پویش من مادرم
پویش: من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من