مبلغ جمع آوری شده: 1,135,316,000 ریال
مکان: ایلام
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی