مبلغ جمع آوری شده: 376,710,000 ریال
مکان: ایلام
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من