مبلغ جمع آوری شده: 1,699,590,000 ریال
مکان: اردبیل
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من