مبلغ جمع آوری شده: 698,502,000 ریال
مکان: بوشهر
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من