مبلغ جمع آوری شده: 1,301,420,094 ریال
مکان: چهارمحال وبختیاری
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من