مبلغ جمع آوری شده: 1,790,671,503 ریال
مکان: خراسان رضوی
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من