مبلغ جمع آوری شده: 1,531,527,111 ریال
مکان: خراسان شمالی
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من