مبلغ جمع آوری شده: 1,385,223,188 ریال
مکان: خراسان جنوبی
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من