مبلغ جمع آوری شده: 6,480,132,142 ریال
مکان: خوزستان
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من