مبلغ جمع آوری شده: 863,979,800 ریال
مکان: زنجان
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من