مبلغ جمع آوری شده: 684,005,000 ریال
مکان: سمنان
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من