مبلغ جمع آوری شده: 2,448,839,308 ریال
مکان: سیستان وبلوچستان
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من