مبلغ جمع آوری شده: 2,614,130,002 ریال
مکان: فارس
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من