مبلغ جمع آوری شده: 1,112,608,029 ریال
مکان: قزوین
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من