مبلغ جمع آوری شده: 1,410,359,007 ریال
مکان: کرمان
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من