مبلغ جمع آوری شده: 656,511,000 ریال
مکان: کردستان
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من