مبلغ جمع آوری شده: 2,027,442,121 ریال
مکان: کرمانشاه
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من