مبلغ جمع آوری شده: 449,889,888 ریال
مکان: کهگیلویه وبویراحمد
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من