مبلغ جمع آوری شده: 1,103,912,119 ریال
مکان: گلستان
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من