مبلغ جمع آوری شده: 3,052,682,414 ریال
مکان: گیلان
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من