مبلغ جمع آوری شده: 1,269,526,000 ریال
مکان: لرستان
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من