مبلغ جمع آوری شده: 2,522,956,098 ریال
مکان: مازندران
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من