مبلغ جمع آوری شده: 1,006,331,111 ریال
مکان: مرکزی
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من