مبلغ جمع آوری شده: 1,417,965,009 ریال
مکان: هرمزگان
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من