مبلغ جمع آوری شده: 1,240,511,008 ریال
مکان: همدان
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من