مبلغ جمع آوری شده: 592,932,794 ریال
مکان: یزد
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من