مبلغ جمع آوری شده: 826,059,000 ریال
مکان: تهران
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی