مبلغ جمع آوری شده: 547,423,000 ریال
مکان: تهران
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من