مبلغ جمع آوری شده: 147,366,000 ریال
مکان: قم
مدرسه:
پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من