پویش مهر را با محرم آغاز کنیم

پروژه های فعال برای مشارکت در پویش
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
اردبیل مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,520,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 2,260,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 135,346,000 ریال تعداد مشارکت ها: 821 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه احداث
0
مدرسه 2 کلاسه
اصفهان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,080,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 2,040,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 586,539,262 ریال تعداد مشارکت ها: 1584 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه
آذربایجان غربی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 3,760,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 1,880,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,016,588,097 ریال تعداد مشارکت ها: 7222 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 5 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 5 کلاسه
تهران مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 12,560,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 6,280,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 1,905,083,323 ریال تعداد مشارکت ها: 5239 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
خوزستان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 3,200,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 1,600,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,032,163,729 ریال تعداد مشارکت ها: 11603 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
فارس مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 9,140,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 4,570,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 507,787,230 ریال تعداد مشارکت ها: 15036 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه
قم مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,160,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 2,080,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,107,733,180 ریال تعداد مشارکت ها: 1855 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
کردستان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,560,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 2,280,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 214,438,000 ریال تعداد مشارکت ها: 1240 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
کرمان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 8,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 4,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 804,391,962 ریال تعداد مشارکت ها: 14868 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
کرمانشاه مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 5,640,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 2,820,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 589,919,638 ریال تعداد مشارکت ها: 12205 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
کهگیلویه وبویراحمد مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 10,320,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 5,160,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 169,028,000 ریال تعداد مشارکت ها: 1826 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه احداث
0
مدرسه 3 کلاسه
گلستان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 12,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 6,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 1,788,170,000 ریال تعداد مشارکت ها: 8545 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
گیلان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 7,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 3,500,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 1,780,340,000 ریال تعداد مشارکت ها: 2177 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
مازندران مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 6,060,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 3,030,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 215,079,000 ریال تعداد مشارکت ها: 800 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه احداث
0
مدرسه 3 کلاسه
هرمزگان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 7,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 3,500,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 850,505,260 ریال تعداد مشارکت ها: 6637 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
همدان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 5,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 2,500,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 417,692,998 ریال تعداد مشارکت ها: 7125 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه احداث
0
مدرسه 1 کلاسه
خراسان شمالی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 2,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 768,942,166 ریال تعداد مشارکت ها: 6074 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
خراسان رضوی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 8,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 4,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 423,901,735 ریال تعداد مشارکت ها: 2028 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
یزد مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 12,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 6,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 492,392,461 ریال تعداد مشارکت ها: 5267 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
آذربایجان شرقی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 10,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 5,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 504,626,400 ریال تعداد مشارکت ها: 2597 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه
سمنان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 6,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 3,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 372,171,500 ریال تعداد مشارکت ها: 5112 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
مرکزی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,800,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 2,400,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 174,448,200 ریال تعداد مشارکت ها: 2240 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تکمیل
0
مدرسه 3 کلاسه
البرز مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 10,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 5,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 5,260,325,502 ریال تعداد مشارکت ها: 698 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه
ایلام مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 2,200,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 1,100,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 300,050,000 ریال تعداد مشارکت ها: 879 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
بوشهر مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 10,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 5,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 362,445,400 ریال تعداد مشارکت ها: 1166 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
قزوین مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 7,400,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 3,700,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 90,613,054 ریال تعداد مشارکت ها: 1684 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه احداث
0
مدرسه 1 کلاسه
چهارمحال وبختیاری مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 2,400,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 1,200,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 94,730,008 ریال تعداد مشارکت ها: 296 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
خراسان جنوبی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,520,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 2,260,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 865,854,555 ریال تعداد مشارکت ها: 12655 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
لرستان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 7,800,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 3,900,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,370,720,000 ریال تعداد مشارکت ها: 10422 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
سیستان وبلوچستان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,800,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 2,400,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 651,401,309 ریال تعداد مشارکت ها: 1825 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
زنجان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 9,000,000,000 ریال مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 4,500,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 136,911,000 ریال تعداد مشارکت ها: 291 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم