پویش مهر را با محرم آغاز کنیم

مدرسه 3 کلاسه شهید کشوری یلوجه خلخال تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه شهید کشوری یلوجه خلخال
اردبیل مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,520,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 135,446,000 ریال تعداد مشارکت ها: 823 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه احداث
0
مدرسه 2 کلاسه
اصفهان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,080,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 586,639,262 ریال تعداد مشارکت ها: 1586 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه
آذربایجان غربی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 3,760,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,016,688,097 ریال تعداد مشارکت ها: 7224 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 5 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 5 کلاسه
تهران مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 12,560,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 1,905,183,323 ریال تعداد مشارکت ها: 5241 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
خوزستان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 3,200,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,032,363,729 ریال تعداد مشارکت ها: 11606 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
فارس مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 9,140,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 507,987,230 ریال تعداد مشارکت ها: 15039 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه
قم مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,160,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 2,108,333,180 ریال تعداد مشارکت ها: 1858 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه میمنت آباد قروه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه میمنت آباد قروه
کردستان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
کرمان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 8,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 805,991,962 ریال تعداد مشارکت ها: 14872 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه روستای میدان سرفیروز آباد احداث
0
مدرسه 3 کلاسه روستای میدان سرفیروز آباد
کرمانشاه پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه خمینی آباد سپیدار تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه خمینی آباد سپیدار
کهگیلویه وبویراحمد پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
مازندران مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 6,060,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 215,179,000 ریال تعداد مشارکت ها: 802 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه احداث
0
مدرسه 3 کلاسه
هرمزگان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 7,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 851,615,260 ریال تعداد مشارکت ها: 6642 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
همدان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 5,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 424,792,998 ریال تعداد مشارکت ها: 7130 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
آموزشگاه یک کلاسه روستای دوین شهرستان شیروان احداث
0
آموزشگاه یک کلاسه روستای دوین شهرستان شیروان
خراسان شمالی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 769,042,166 ریال تعداد مشارکت ها: 6076 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه گوجگی تبادکان تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه گوجگی تبادکان
خراسان رضوی پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
یزد مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 12,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 492,492,461 ریال تعداد مشارکت ها: 5269 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
آذربایجان شرقی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 10,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 504,726,400 ریال تعداد مشارکت ها: 2599 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه
سمنان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 6,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 372,331,500 ریال تعداد مشارکت ها: 5116 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
مرکزی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,800,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 175,048,200 ریال تعداد مشارکت ها: 2243 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه روستای عبدل آباد تکمیل
0
مدرسه 3 کلاسه روستای عبدل آباد
البرز پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه کلاته هلیلان تخریب و بازسازی
0
مدرسه 1 کلاسه کلاته هلیلان
ایلام پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
بوشهر مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 10,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 362,545,400 ریال تعداد مشارکت ها: 1168 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه شنازند تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه شنازند
قزوین مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 12,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 90,713,054 ریال تعداد مشارکت ها: 1686 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه پدبید دستگردان طبس تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه پدبید دستگردان طبس
خراسان جنوبی مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,520,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 865,954,555 ریال تعداد مشارکت ها: 12657 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 2 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه
لرستان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
سیستان وبلوچستان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 4,800,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 660,301,309 ریال تعداد مشارکت ها: 1846 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 3 کلاسه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 3 کلاسه
زنجان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 9,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 137,011,000 ریال تعداد مشارکت ها: 293 پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه یک کلاسه دره شیر فلارد احداث
0
مدرسه یک کلاسه دره شیر فلارد
چهارمحال وبختیاری پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
احداث دبستان شهید الیاس باقری دهکده قدس کلاچای احداث
0
احداث دبستان شهید الیاس باقری دهکده قدس کلاچای
گیلان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه 1 کلاسه روستای تیرکرت (جایگزین کانکس) بوئین و میاندشت احداث
0