پویش آجرهای مهربانی

پروژه های فعال برای مشارکت در پویش
شهرستان تهران
تهران مبلغ جمع آوری شده: 2,574,026,345 ریال تعداد مشارکت ها: 41243 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی مبلغ جمع آوری شده: 2,928,118,022 ریال تعداد مشارکت ها: 32335 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان آذربایجان غربی
آذربایجان غربی مبلغ جمع آوری شده: 868,510,248 ریال تعداد مشارکت ها: 13517 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان اصفهان
اصفهان مبلغ جمع آوری شده: 1,827,943,233 ریال تعداد مشارکت ها: 31518 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان البرز
البرز مبلغ جمع آوری شده: 3,931,699,709 ریال تعداد مشارکت ها: 10495 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان ایلام
ایلام مبلغ جمع آوری شده: 1,054,251,000 ریال تعداد مشارکت ها: 22610 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان اردبیل
اردبیل مبلغ جمع آوری شده: 2,746,387,000 ریال تعداد مشارکت ها: 23921 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان بوشهر نامشخص
استان بوشهر
بوشهر مبلغ جمع آوری شده: 881,372,000 ریال تعداد مشارکت ها: 14748 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان چهارمحال و بختیاری
چهارمحال وبختیاری مبلغ جمع آوری شده: 1,414,085,094 ریال تعداد مشارکت ها: 8809 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان خراسان رضوی
خراسان رضوی مبلغ جمع آوری شده: 2,045,931,503 ریال تعداد مشارکت ها: 20908 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان خراسان شمالی
خراسان شمالی مبلغ جمع آوری شده: 1,586,802,111 ریال تعداد مشارکت ها: 10455 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان خراسان جنوبی
خراسان جنوبی مبلغ جمع آوری شده: 1,460,673,188 ریال تعداد مشارکت ها: 32248 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان خوزستان
خوزستان مبلغ جمع آوری شده: 6,589,272,142 ریال تعداد مشارکت ها: 136423 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان زنجان
زنجان مبلغ جمع آوری شده: 878,169,800 ریال تعداد مشارکت ها: 5264 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان سمنان
سمنان مبلغ جمع آوری شده: 795,515,000 ریال تعداد مشارکت ها: 19717 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان سیستان و بلوچستان
سیستان وبلوچستان مبلغ جمع آوری شده: 2,810,559,317 ریال تعداد مشارکت ها: 11218 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان فارس
فارس مبلغ جمع آوری شده: 2,687,530,002 ریال تعداد مشارکت ها: 21669 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان قزوین
قزوین مبلغ جمع آوری شده: 1,135,628,029 ریال تعداد مشارکت ها: 19711 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان کرمان
کرمان مبلغ جمع آوری شده: 1,473,519,007 ریال تعداد مشارکت ها: 24686 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان کردستان
کردستان مبلغ جمع آوری شده: 700,126,000 ریال تعداد مشارکت ها: 13110 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان کرمانشاه
کرمانشاه مبلغ جمع آوری شده: 2,067,362,121 ریال تعداد مشارکت ها: 82059 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه وبویراحمد مبلغ جمع آوری شده: 503,359,888 ریال تعداد مشارکت ها: 3312 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان گلستان
گلستان مبلغ جمع آوری شده: 1,113,792,119 ریال تعداد مشارکت ها: 48513 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان گیلان
گیلان مبلغ جمع آوری شده: 3,121,222,417 ریال تعداد مشارکت ها: 99793 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان لرستان
لرستان مبلغ جمع آوری شده: 1,433,176,000 ریال تعداد مشارکت ها: 34279 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان مازندران
مازندران مبلغ جمع آوری شده: 2,534,966,098 ریال تعداد مشارکت ها: 45431 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان مرکزی
مرکزی مبلغ جمع آوری شده: 1,050,751,111 ریال تعداد مشارکت ها: 2732 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان هرمزگان
هرمزگان مبلغ جمع آوری شده: 1,541,545,010 ریال تعداد مشارکت ها: 20678 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان همدان
همدان مبلغ جمع آوری شده: 1,304,378,008 ریال تعداد مشارکت ها: 15806 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان یزد
یزد مبلغ جمع آوری شده: 604,562,794 ریال تعداد مشارکت ها: 20674 پویش: پویش آجرهای مهربانی
شهر تهران
تهران مبلغ جمع آوری شده: 811,039,000 ریال تعداد مشارکت ها: 4912 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان قم
قم مبلغ جمع آوری شده: 164,396,000 ریال تعداد مشارکت ها: 1339 پویش: پویش آجرهای مهربانی