پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من

پروژه های فعال برای مشارکت در پویش
شهرستان تهران
تهران مبلغ جمع آوری شده: 1,745,213,345 ریال تعداد مشارکت ها: 33756 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی مبلغ جمع آوری شده: 2,414,902,852 ریال تعداد مشارکت ها: 20808 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان آذربایجان غربی
آذربایجان غربی مبلغ جمع آوری شده: 713,290,240 ریال تعداد مشارکت ها: 10725 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان اصفهان
اصفهان مبلغ جمع آوری شده: 853,443,400 ریال تعداد مشارکت ها: 10507 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان البرز
البرز مبلغ جمع آوری شده: 2,229,040,009 ریال تعداد مشارکت ها: 9720 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان ایلام
ایلام مبلغ جمع آوری شده: 376,710,000 ریال تعداد مشارکت ها: 3032 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان اردبیل
اردبیل مبلغ جمع آوری شده: 1,699,590,000 ریال تعداد مشارکت ها: 8323 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان بوشهر نامشخص
استان بوشهر
بوشهر مبلغ جمع آوری شده: 168,437,000 ریال تعداد مشارکت ها: 1026 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان چهارمحال و بختیاری
چهارمحال وبختیاری مبلغ جمع آوری شده: 993,790,008 ریال تعداد مشارکت ها: 6085 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان خراسان رضوی
خراسان رضوی مبلغ جمع آوری شده: 936,991,500 ریال تعداد مشارکت ها: 10785 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان خراسان شمالی
خراسان شمالی مبلغ جمع آوری شده: 1,397,247,111 ریال تعداد مشارکت ها: 5083 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان خراسان جنوبی
خراسان جنوبی مبلغ جمع آوری شده: 1,308,613,188 ریال تعداد مشارکت ها: 29444 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان خوزستان
خوزستان مبلغ جمع آوری شده: 6,228,542,142 ریال تعداد مشارکت ها: 125112 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان زنجان
زنجان مبلغ جمع آوری شده: 774,639,800 ریال تعداد مشارکت ها: 3783 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان سمنان
سمنان مبلغ جمع آوری شده: 519,130,000 ریال تعداد مشارکت ها: 12842 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان سیستان و بلوچستان
سیستان وبلوچستان مبلغ جمع آوری شده: 1,783,525,008 ریال تعداد مشارکت ها: 7515 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان فارس
فارس مبلغ جمع آوری شده: 2,181,965,002 ریال تعداد مشارکت ها: 15482 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان قزوین
قزوین مبلغ جمع آوری شده: 826,126,001 ریال تعداد مشارکت ها: 11863 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان کرمان
کرمان مبلغ جمع آوری شده: 1,166,689,007 ریال تعداد مشارکت ها: 19177 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان کردستان
کردستان مبلغ جمع آوری شده: 627,431,000 ریال تعداد مشارکت ها: 11488 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان کرمانشاه
کرمانشاه مبلغ جمع آوری شده: 1,588,637,110 ریال تعداد مشارکت ها: 65885 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه وبویراحمد مبلغ جمع آوری شده: 266,714,888 ریال تعداد مشارکت ها: 2414 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان گلستان
گلستان مبلغ جمع آوری شده: 915,282,119 ریال تعداد مشارکت ها: 40829 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان گیلان
گیلان مبلغ جمع آوری شده: 2,792,180,192 ریال تعداد مشارکت ها: 90704 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان لرستان
لرستان مبلغ جمع آوری شده: 925,650,000 ریال تعداد مشارکت ها: 3158 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان مازندران
مازندران مبلغ جمع آوری شده: 2,438,256,098 ریال تعداد مشارکت ها: 44156 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان مرکزی
مرکزی مبلغ جمع آوری شده: 233,871,111 ریال تعداد مشارکت ها: 4684 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان هرمزگان
هرمزگان مبلغ جمع آوری شده: 567,060,000 ریال تعداد مشارکت ها: 8250 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان همدان
همدان مبلغ جمع آوری شده: 988,521,008 ریال تعداد مشارکت ها: 13216 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان یزد
یزد مبلغ جمع آوری شده: 411,622,000 ریال تعداد مشارکت ها: 4138 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
شهر تهران
تهران مبلغ جمع آوری شده: 547,423,000 ریال تعداد مشارکت ها: 2151 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من
استان قم
قم مبلغ جمع آوری شده: 90,066,000 ریال تعداد مشارکت ها: 1095 پویش: پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من