مبلغ جمع آوری شده: 2,595,136,345 ریال
مکان: تهران
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی