مبلغ جمع آوری شده: 1,827,943,233 ریال
مکان: اصفهان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی