مبلغ جمع آوری شده: 3,936,849,709 ریال
مکان: البرز
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی