مبلغ جمع آوری شده: 1,134,206,000 ریال
مکان: ایلام
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی