مبلغ جمع آوری شده: 2,753,897,000 ریال
مکان: اردبیل
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی