مبلغ جمع آوری شده: 884,352,000 ریال
مکان: بوشهر
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی