مبلغ جمع آوری شده: 1,451,855,094 ریال
مکان: چهارمحال وبختیاری
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی