مبلغ جمع آوری شده: 2,063,371,503 ریال
مکان: خراسان رضوی
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی