مبلغ جمع آوری شده: 1,592,922,111 ریال
مکان: خراسان شمالی
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی