مبلغ جمع آوری شده: 1,464,128,188 ریال
مکان: خراسان جنوبی
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی