مبلغ جمع آوری شده: 6,598,252,142 ریال
مکان: خوزستان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی