مبلغ جمع آوری شده: 878,709,800 ریال
مکان: زنجان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی