مبلغ جمع آوری شده: 797,945,000 ریال
مکان: سمنان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی