مبلغ جمع آوری شده: 2,830,599,317 ریال
مکان: سیستان وبلوچستان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی