مبلغ جمع آوری شده: 2,688,810,002 ریال
مکان: فارس
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی