مبلغ جمع آوری شده: 1,136,998,029 ریال
مکان: قزوین
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی